กล้องไอโฟน สแกน Qr Code ไม่ได้ ทำไงดี! | How To Tricks EP.121 (2022)

ดาวน์โหลดที่นี่

"; // bplayer.pause(); // bplayer.error({ // code: '5', // dismiss: false // }) // $('.video-js').prepend(htmlBannerApp); // } // if (typeof window.navigator.requestMediaKeySystemAccess == 'undefined') { // showBannerApp(); // } else { // var config = [{ // "initDataTypes": ["cenc"], // "audioCapabilities": [{ // "contentType": "audio/mp4;codecs=\"mp4a.40.2\"" // }], // "videoCapabilities": [{ // "contentType": "video/mp4;codecs=\"avc1.42E01E\"" // }] // }]; // window.navigator.requestMediaKeySystemAccess("com.widevine.alpha", config). // then(function(mediaKeySystemAccess) { // console.log('widevine support ok'); // }).catch(function(e) { // showBannerApp(); // }) // } // } // } catch (e) { // console.log(e); // } // } window.vcPlayerDataAnalytic = async function(typeStat) { const tk = "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpYXQiOjE2NDc0OTgwMDQsImV4cCI6MTY3OTAzNDAwNH0.mti4TFS6O-7wDGVqZtglKmQfqmyGnPpMJOfzPnu2lUc" const dateTime = Math.floor(new Date().getTime() / 1000); const _userAgent = navigator.userAgent || navigator.vendor || window.opera; const ua = new UAParser(_userAgent); const contentId = 'fbbb4aa6-19cf-4644-a998-7b88ea59c99b' const entry = "629272" let userData = null; try { userData = await window.getUserMemb(); } catch(e) { console.error(e) userData = null; } let dataStat = { eventType: typeStat, eventTimeStamp: dateTime, attributes: { site: "bugaboo", entry: entry, // content: { // site: "bugaboo", // entry: entry, // }, }, application: { appId: "www.bugaboo.tv", bundleId: "www.bugaboo.tv", appName: "bugaboo.tv", versionName: "1.0.0", versionCode: "1", }, browser: { name: ua.getBrowser().name, version: ua.getBrowser().version, }, device: { model: ua.getDevice().model || "", type: ua.getDevice().type || "", userAgent: _userAgent, local: { language: _userAgent.language, currency: "", region: "", identifier: _userAgent.language, }, platform: { name: ua.getOS().name || "", version: ua.getOS().version || "", }, }, }; if (contentId) { // dataStat.attributes.content.vc_content_id = contentId dataStat.attributes.vc_content_id = contentId } if (userData) { dataStat.user = { userId: userData.userid, demographic: { birthDate: userData.dateofbirth, gender: userData.gender, }, location: {}, advertise: { uuid: userData.fingerprint, isAdBlock: false, }, attributes: {},}; // user data flow /*if (typeof window.adblockDetector === "undefined") { dataStat.user.advertise.isAdBlock = true; } else { window.adblockDetector.init({ debug: true, found: function () { dataStat.user.advertise.isAdBlock = true; }, notFound: function () { dataStat.user.advertise.isAdBlock = false; }, }); }*/ } await fetch("https://analytic.ch7.com/api/v1/ingestion/collect", { method: "POST", headers: { "Content-Type": "application/json", Authorization: "Bearer " + tk, }, body: JSON.stringify(dataStat), }) .then((res) => res.text()) .then((result) => { console.log("stat view" + result); }) .catch((err) => console.err(err)); } async function initializePlayer(options) { // vod | youtube var youtubeId = findGetParameter('yt_id'); var youtubeSources = [{ src: youtubeId ? 'https://www.youtube.com/watch?v=' + youtubeId : '' }]; var liveSources = [{ src: 'https://live-cdn-hwc.ch7.com/livech7hd/HD.m3u8' }]; let playbackInfo = { poster: 'https://static-dev.bugaboo.tv/images/theme2021/bugaboo_default.png', sources: [] } /** * Prepare Sources */ const wrapperType = findGetParameter('stream_type') || 'vod'; // console.log("wrapper type", wrapperType) let sources = []; let customFields = {} switch (wrapperType) { case 'live': const vcTokenLive = await fetch("https://www.bugaboo.tv/app_home/videocloud_oauth?timestamp=" + new Date()/1000, { method: "POST" }).then(res => res.text()); /** * Fetch Playback Live */ var livePlaybackId = findGetParameter('vc_id') || 'fbbb4aa6-19cf-4644-a998-7b88ea59c99b'; let livePlaybackInfo = await __fetchPlayback(livePlaybackId, vcTokenLive).then().catch() sources = livePlaybackInfo && livePlaybackInfo.sources ? livePlaybackInfo.sources : liveSources if(livePlaybackInfo.custom_fields) { customFields = livePlaybackInfo.custom_fields } break; case 'vod': const vcToken = await fetch("https://www.bugaboo.tv/app_home/videocloud_oauth?timestamp=" + new Date()/1000, { method: "POST" }).then(res => res.text()); /** * Fetch Playback */ var playbackId = findGetParameter('vc_id') || 'fbbb4aa6-19cf-4644-a998-7b88ea59c99b'; playbackInfo = await __fetchPlayback(playbackId, vcToken).then().catch() || { poster: 'https://static-dev.bugaboo.tv/images/theme2021/bugaboo_default.png', sources: [] }; sources = playbackInfo.sources if(playbackInfo.custom_fields) { customFields = playbackInfo.custom_fields } break; case 'youtube': sources = youtubeSources; break; } // build model dcr if(Object.keys(customFields).length > 0) { const { assetid, isfullepisode, program, segb, vcid, adloadtype, hasads, segc, title, } = customFields; customFields = { assetid: assetid || "", isfullepisode: isfullepisode || "", program: program || "", title: title || "", segB: segb || "", segC: segc || "", vcid: vcid || "", hasads: hasads || "", adloadtype: adloadtype || "", } } const plugins = [{ id: 'data_analytic', enable: true, options: { config: { analyticSdkMethod: 'vcPlayerDataAnalytic' } } }, { id: 'maepeng', enable: true, options: { source: { entry: '629272', site: 'bugaboo', // uuid: 'e932c980-8128-4243-87a4-8842c4c6c31a' } } }, { id: 'ima', enable: true, options: { config: { debug: false, adTags: typeof window.__getDFP === 'function' ? await window.__getDFP() : null } } }, { id: 'dcr', enable: 'true' && 'fbbb4aa6-19cf-4644-a998-7b88ea59c99b', options: { config: { appid: 'P4133F61E-E18A-4344-ABB9-F75392E43D16', appversion: '1.0', debug: false, }, // ch7 example // source: { // assetid: 'Ch7-Live', // isfullepisode: 'y', // program: 'Live Ch7', // title: 'Ch7-Livestream', // segB: 'Live', // segC: "", // vcid: 'c02', // }, source: customFields } } ]; const vcOptions = Object.assign({}, { id: "bplayer", type: wrapperType, poster: playbackInfo.poster, sources, plugins, autoPlay: wrapperType == "youtube" ? false : Boolean(true), muted: Boolean(false), }, options) /*console.log('init player config', { vcOptions, playbackInfo });*/ if (typeof window.__vcBeforeInit === 'function') {window.__vcBeforeInit(vcOptions);} const bplayer = await initVCPlayer(vcOptions) window.bplayer = bplayer; /* console.log({bplayer})*/ // suggest if (window.__vcSuggestEnable === true) {initSuggest(bplayer);} if (typeof window.__vcAfterInit === 'function') {window.__vcAfterInit(bplayer);} return bplayer; } async function initVCPlayer(options) { const { VCPlayer, VCPlayerConfig, VCPlayerView, VCSource, VCPlayerEventListener, VCPlayerYoutubeWarpper } = window.VCPlayerSDK; const { id, type, poster, sources, plugins, autoPlay, muted, } = options; const contentPlayer = document.getElementById(id); const vcPlayerConfig = new VCPlayerConfig() vcPlayerConfig.setMute(!!muted); vcPlayerConfig.setAutoPlay(!!autoPlay); vcPlayerConfig.setVideoElement(contentPlayer); let vcSources = [] let sourceStreaming = sources.find(source => source.name == "HLSE") if(!sourceStreaming) { sourceStreaming = sources.find(source => source.name == "HLS") if (!sourceStreaming) {// case live or yt sourceStreaming = sources[0] } } /* console.log("source streaming",sourceStreaming) */ if (sourceStreaming) { let _vcsource = new VCSource() _vcsource.setUri(sourceStreaming.src) vcSources.push(_vcsource) } // const vcSources = sources.map((source) => { // const vSource = new VCSource(); // vSource.setUri(source.src); // return vSource; // }) let vcPlayer; /** * Initial wrapper */ switch (type) { case 'live': case 'vod': vcPlayer = new VCPlayer(vcPlayerConfig); break; case 'youtube': const vcPlayerYTWrapper = new VCPlayerYoutubeWarpper(); vcPlayer = new VCPlayer(); await vcPlayer.init(vcPlayerConfig, vcPlayerYTWrapper); break; } /** * Config player view */ const vcPlayerView = new VCPlayerView(vcPlayer); vcPlayerView.useControl(true); vcPlayerView.setThumbnail(poster); /** * initial plugins */ if (window.__vc_plugins) { for (const i in plugins) { if (plugins.hasOwnProperty(i)) { const { id, enable, options } = plugins[i]; if (enable && window.__vc_plugins.hasOwnProperty(id)) { // console.log('addPlugin: ', plugins[i]) await window.__vc_plugins[id](vcPlayer, options); } else { // console.info(id, 'plugin is disable') } } } } else { console.warn("no vc plugin helper"); } /** * Other Listener */ const Listener1 = class extends VCPlayerEventListener { onPlaying(playing) { // console.log('onPlaying', playing); } onPlay() { // console.log('onPlay'); } onPause() { // console.log('onPause'); } onShowControl(isShow) { // console.log('control show =>', isShow); } onSpeedRateChange(speed) { // console.log('onSpeedRateChange =>', speed); } onError(error) { if (error && error.fatal) {vcPlayerView.showErrorScreen(error);} console.log('onError', error); } onEnded() { // console.log('onEnded'); } onLive(isLive) { // console.log('onLive', isLive); } }; const listener = new Listener1(); vcPlayer.addListener(listener); // close error screen const closeError = () => {vcPlayerView.hideErrorScreen();} vcPlayerView.onErrorAction(closeError, "Close"); /** * Set sources and load video */ vcPlayer.setSource(vcSources); vcPlayer.loadVideo(); return vcPlayer; } document.addEventListener("DOMContentLoaded", initializePlayer()) // var isAdsPlaying = false; // if (typeof bplayer.social != 'undefined') { // bplayer.social({ // embedCode: iframe_embed // }); // } // if (detectmob()) { // bplayer.autoplay(false); // } else { // // } // bplayer.on('loadstart', function(e) { // checkSupportDrm(e, videojs, bplayer) // }); // bplayer.on('touchstart', function() { // if (isAdsPlaying) { // setTimeout(function() { // $('#' + bplayer.id_).addClass('not-hover') // }, 200) // } // }); // bplayer.on('playing', function() { // isAdsPlaying = false; // }); // bplayer.on('ima3-started', function() { // isAdsPlaying = true; // $('#' + bplayer.id_).addClass('not-hover') // });

(Video) 22 พื้นฐานการใช้งาน iPhone 12 ทุกรุ่น ใช้เป็นทันที

(Video) พรีวิว Xiaomi TV Stick ทำจอเปล่าให้เป็นทีวี ได้ง่ายโคตร! ในราคา 1,490 บาท + unbox Mi Band 5 ให้ดู

กล้องไอโฟน สแกน Qr Code ไม่ได้ ก็อาจจะทำให้ผู้ที่ใช้งาน ไอโฟนหลายๆคนอาจจะหงุดหงิด เพราะอย่างที่รู้กันว่าบนเครื่องไอโฟน ตั้งแต่ ios 11 ขึ้นไป สามารถสแกน Qr Code ผ่านแอป กล้อง ไอโฟนได้เลยทันที โดยที่ผู้ใช้งาน ไอโฟน ไม่ต้องไปโหลดแอพเสริม เพื่อทำการสแกน Qr Code ถือได้ว่าเป็นฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้

(Video) เปลี่ยนแบตเตอรี่แท้ iPhone6

แต่หากกล้องไอโฟน สแกน Qr Code ไม่ได้ ก็อาจเป็นเพราะว่ายังไม่ได้ทำการตั้งค่าบนแอปกล้องนั้นเอง ดังนั้นหากกล้องไอโฟน สแกน Qr Code ไม่ได้ ก็สามารถแก้ได้ง่ายๆเพียงแค่เข้าไปทำการตั้งค่ากล้องบนไอโฟนนั้นเอง และวิธีแก้ไขกล้องไอโฟน สแกน Qr Code ไม่ได้ ก็สามารถทำได้ง่ายๆตามนี้เลย

  • เข้าไปที่การตั้งค่ามือถือ > เลือกกล้อง > และเปิดสวิตช์สแกนคิวอาร์โค้ด

กล้องไอโฟน สแกน Qr Code ไม่ได้ ทำไงดี! | How To Tricks EP.121 (4)

กล้องไอโฟน สแกน Qr Code ไม่ได้ ทำไงดี! | How To Tricks EP.121 (5)

และทั้งหมดนี้ก็เป็นวิธีแก้ไขหากกล้องไอโฟน สแกน Qr Code ไม่ได้ นั้นเอง และสำหรับคลิปต่อไปHow To Tricks จะนำทริคดีๆอะไรมาฝากกันอีกก็อย่าลืมได้ที่http://http://www.bugaboo.tv/list/1822

(Video) POCO X3+F3 T Proสอนวิธีปลดล็อค bootloader+root พร้อมวิธีรูท แบบง่ายที่สุดในโลก#ฉบับแจ็คแสนดี

ดูเพิ่มเติมแสดงน้อยลง

Tag:

#กล้องไอโฟน สแกน Qr Code ไม่ได้#กล้องไอโฟนใช้งานไม่ได้#ไอโฟน#iPhone#iOS

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Clemencia Bogisich Ret

Last Updated: 11/05/2022

Views: 5902

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Clemencia Bogisich Ret

Birthday: 2001-07-17

Address: Suite 794 53887 Geri Spring, West Cristentown, KY 54855

Phone: +5934435460663

Job: Central Hospitality Director

Hobby: Yoga, Electronics, Rafting, Lockpicking, Inline skating, Puzzles, scrapbook

Introduction: My name is Clemencia Bogisich Ret, I am a super, outstanding, graceful, friendly, vast, comfortable, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.